แจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย ต้นไม้หักโค่นขวางทาง ไฟส่องสว่างทางชำรุด ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ได้ที่นายอรุณ  พรมภิระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โทรศัพท์ 054854002 , 0848069875
ติดต่อ อบต. บัวใหญ่

an image
ที่ทำการ อบต.บัวใหญ
เลขที่ 98 หมู่ 2 ต.บัวใหญ่
อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
buayai_nan@hotmail.com
โทรศัพท์ : 054-854002
โทรสาร : 054-718959

รับฟังความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

track internet visits


วันที่ 20 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้จัดโครงการปกป้องสถาบัน
และโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวใหญ่ โดยในงานได้จัดให้มี
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนนาน้อยให้ประชาชนตำบลบัวใหญ่ที่มาร่วมงาน
ได้รับชมด้วย


วันที่ 12 มกราคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้จัดงานวันเด็กแ่ห่งชาติ
ประจำปี 2556 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล รุ่งอินทร์ นายอำเภอนาน้อย มาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน ในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่่างๆ ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันอย่าง
เต็มที่


    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 มิถุนายน 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 ตุลาคม 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 30 ธันวาคม 2554
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 สิงหาคม 2555
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 ธันวาคม 2555
    - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
    - รายงานผลการประชุมสภา อบต. บัวใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
    - รายงานผลการประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
    - รายงานผลการประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 สิงหาคม 2555
    - รายงานผลการประชุมสภา อบต. บัวใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่  24 ธันวาคม 2555


    - กำหนดการชำระภาษี      
                ประเภท    วันยื่นแบบและยื่นคำร้อง   วันชำระเงินหรือเวลาการชำระตามกฎหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


มกราคม - กุมภาพันธ์
ของทุกปี

ชำระทันทีเมื่อมีการยื่นแบบหรือชำระภายใน
30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
การประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ภาษีป้ายมกราคม - มีนาคม
ของทุกปี


ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 31
มีนาคม ของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่จะต้อง
ยื่นแบบและ ชำระภายใน 15 วัน
หลังจาก การติดตั้ง
ภาษีบำรุงท้องที่

มกราคมของทุกปี

ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 30
เมษายนของทุกปี
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

ก่อนที่จะเปิดดำเนินการหรือ
ประกอบกิจการขึ้นมาใหม่
ชำระทันทีเมื่อยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต    -


     - ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (9 กันยายน 556)
     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยผึ้ง  
บ้านหนองห้า หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (15 ตุลาคม 2556)

    - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเมรุ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 6 (16 มกราคม 2557)
     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านเปิง
บ้านนาไค้ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (20 มกราคม 2557 )

     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(27 มกราคม 2557)

     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(31 มีนาคม 2557

     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(7 กรกฎาคม 2557)

     - ประกาศสอบราคาซื้อกล้าพันธ์ไม้(25 สิงหาคม 2557)
     - ประกาศสอบราคาจ้างจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลบัวใหญ่ (9 กันยายน 2557)

     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิดจารจร (ถนนลาดยาง) เส้นทางระหว่างบ้านนาราบ - บ้านทัพม่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (29 กันยายน 2557)
     - ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (15 ตุลาคม 2557)
     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายสบเหม็น บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านหนองห้า หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (22 ตุลาคม 2557)
     - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (2 ธันวาคม 2557)

กิจกรรม

10 เมษายน 2557
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน
เมษายน 2557 และจัดงาน
วันผู้สูงอายุ
ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศจัดตั้ง อบต. บัวใหญ่

แผนเฉพาะกิจป้องกันภัย
แล้งและภัยหนาวปี 2556


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 - 2557


รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผน
พ.ศ.2553-2555


แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555


ข้อบัญญัติ อบต. บัวใหญ่
เรื่อง การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. 2553


ข้อบัญญัติ อบต. บัวใหญ่
เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2555 - 2557)


แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
(พ.ศ. 2554 - 2558)


ประกาศว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร อบต.
บัวใหญ่ พ.ศ. 2553


ประกาศว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
อบต. บัวใหญ่ พ.ศ. 2553


คำแนะนำการชำระภาษี
ท้องถิ่น


คำแนะนำการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


แบบสอบถามประชาชน

ประกาศรายงานการจัดทำ -
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555